Accessibility links

Breaking News

Kèk Ayisyen Ap Jwenn Sekou Gras Ak Tèks Mesaj


Ayisyen-yo kap lute aprè trambleman te tè 12 Janvye pase-a oblije antre nan voye tèks sou pòtab, e poste mesaj sou Entènèt, pou chache asistans. Gad kot Etazuni eksplwate sous enfomasyon sa-yo pou-l ka achemine asistans bay moun ki nan nesesite-yo.
Sou kèk ekran odinatè anba lavil Miami, volontè Gad Kot Ryan Bank te ka fè sondaj sou nesessite ak dezespwa Ayisyen-yo apré tranbleman de tè 12 Janvye pase-a.

"Yon lekol te gen 110 timoun ki bloke – mwen gen 4 ti moun --- kay mwen kraze --- mwen grangou -- Map mande-w asistans tan pri."

Sa se kèk pami 18,000 mesaj ki vin nan biwo operasyon Ayiti ke gad kot genyen nan Miami. Msye Bank ap dirije ti operasyon tou piti sa-a kap egzamine avèk atansyon mesaj tèks sou pòtab-yo ak rezo sosyal an liy-yo tankou twitter, facebook, ak blog pèsonèl-yo.

Nan jou aprè tranbleman de tè-a, Ayisyen ki sèvi ak telefon selulè-yo pat ka fè apèl, men yo te ka voye mesaj, e yo te gen kèk sèvis entènèt. Yon fwa mesaj sa-yo te komanse rive aprè tranbleman de tè-a, Bank di li te wè yon opotunite.

"Gad kot la pou sove lavi moun. E mwen te ka utilize teknoloji populè sa-yo, ke anpil moun konnen, pou sove lavi, e ede moun," li eksplike.

Kom yon manb volontè gad kot, Bank pa touche pou mwa travay li fè jiskaprezan-an. Men li dirije yon operasyon kap grandi ki gen entèprèt Ayisyen kap travay sou odinatè nan tout peyi-a ak yon sistèm pou voye enfomasyon bay ekip sivil ak militè kap bay asistans an’Ayiti.

"Nou pase pa Depatman d'Eta, USAID e pa lot ajans ki ap kowodone ki kote asistans-yo prale-yo. Si se yon ekip rechèch ak sekou ke yo bezwen voye, si se Medivac. Gen anpil resous nou ka utilize," misye di.

Nan jou aprè tranbleman de tè-a, Etazuni te asosye ak moun ki bay sèvis telefon selulè an’Ayiti-yo pou te dispoze yon numero espesyal pou resevwa tèks mesaj nan men Ayisyen ki nan nesesite-yo. Ayisyen-yo te ka voye yon teks nan numero 4636 pou yo mande manje ak dlo oubyen pou yo rapote kote ki gen moun ki viktim.

Pandan efò–yo ap kontinye, nouvel sou moun ki bloke anba debri-yo diminye e plis moun ap mande pwovizyon sekou oubyen yo rapote gran gwoup moun ki nan nesesite.

Nan semèn ki pase-a, Bank te resevwa yon seri teks mesaj twoublan ki te fè konnen gen apeprè 3,000 moun ki gonfle tou prè Potoprens. Lè traduktè Ayisyen-yo te rele kèk nan moun sa-yo, Bank di yo konfime enfomasyon-an e yo voye detay-yo bay ekip kap bay asistans-yo pou yo te ka reponn.


"Moun sa-yo di yo tap mouri tribò babò anba grangou, maladi ak lot pwoblèm. Li te yon ti jan preliminè nan pwen sa-a, donk nou pa konnen tout rezilta efo sekou-yo, men nou konnen gen youn," Misye Bank eksplike.

Misyon tradisyonel gad kot se pou chache e pote sekou bay moun ki nan nesesite-yo, men metod Bank utilize-yo posib sèlman gras a dènye teknoloji-yo. Telefon selulè avek teks ak lot pwogram sou entènèt-la bon mache e yo disponib pou anpil Ayisyen. Zouti entènèt-la pèmèt entèprèt Ayisyen-yo travay preske tout kote, yo pran enfomasyon-an osi rapid ke posib. E sekouris-yo ka gen aksè a kat jeyografik Potoprens-lan pou yo jwen kote ki gen moun ki nan nesesite-yo. Bank di gad kot ak ajans asistans-yo toujou ap chache mwayen pou yo utilize teknoloji-a.

"Nou tout ap eseye chache ki sa nou ka fè avek sa," misye deklare. "Li ankourajan pou-w wè ki kote nou prale nan moman operasyon-an ap vanse nan direksyon yon operasyon rekuperasyon a lon tèm-yo. E ki sa nou ka fè avek enfomasyon sa-yo lè gen yon lot dezas."

Li di youn nan posibilite-yo se komanse trete lot nouvel sou Ayisyen-yo epi pase-yo bay gwoup asistans-yo ak oganizasyon non-gouvenmantal kap travay nan operasyon sekou-yo.

XS
SM
MD
LG