Accessibility links

Breaking News

Rezo Katolik pou Imigrasyon Legal Apiye Kanpay pou Ayiti Benefisye yon Pwolonjman TPS


Nan yon rali devan Lamezon Blanch an favè moun ki gen stati pwoteksyon tanporè yo (TPS), manifestan yo ranje atè pankat ki gen slogan TPS la ak yon pen nan mitan yo itilize pou lakominyon menm jan ak nan legliz. Washington, 23 oktòb 2017.

REZO KATOLIK POU IMIGRASYON LEGAL

Jedi 2 Novanm 2017 / Nòt pou laprès

TPS la se yon pwogram imanitè ki pèmèt moun rete Ozetazini si peyi natal yo te sibi yon evennman katastwòfik ki ka anpeche yo genyen sekirite si yo retounen, tankou lagè, dizèt, dezas natirèl oubyen yon epidemi. TPS la bay benefisyè yo pèmisyon pou yo viv e travay tanporèman Ozetazini, e li pwoteje yo kont depòtasyon. TPS pa ouvè chemen an pou yon moun vin gen rezidans oubyen sitwayènte.

Lisa Parisio, yon avoka ki responsab politik ak lyezon nan CLINIK Militan –e ki se an menm tan ko-otè yon rapò ki gen pou tit: Pou Pwoteksyon Fanmi yo, pou Stabilite Rejyon an: Men Poukisa Stati Pwoteksyon Tanporè a Nesesè pou Ayiti-- deklare: “ TPS la gen rasin li nan prensip entènasyonal ki mande pou yo pa voye moun nan peyi kote danje kapab menase lavi yo oubyen libète yo.

“Nou menm, nan Klinik Militan, nou genyen gwo kèsote pou lavi Ayisyen ki posede TPS yo e nou pale klèman pou nou di nou pa dakò ak lefèt ke administrasyon an pa sispann politize pwogram imanitè yo. Jan rapò a di sa an detay, pandan peryòd revizyon ki te fèt nan le pase anvan yo te pran desizyon pou pwolonje TPS la ou pa pou Ayiti, nou te wè administrasyon an ki tap fouye zo nan kalalou pou l konnen dosye kriminèl Ayisyen ki gen TPS yo epi wè si yo te bay manti pou yo te benefisye kèk avantaj piblik.” Lisa Parisio ajoute: “ Efò sa yo pat revele anyen ditou; dayè yon demach konsa pa menm apwopriye daprè lalwa, ki egzije administrasyon an pran yon desizyon sou TPS la selon sitiyasyon an nan yon peyi.”

An plis yon koutje sou sitiyasyon lavi a aktyèlman ann Ayiti, rapò a genyen ladan n tou kèk rekòmandasyon pou gouvènman Trump la ak Kongrè ameriken an. Pami rekòmandasyon prensipal yo, genyen:

-Administrasyon Trump la ta dwe pran desizyon ki baze sou kondisyon aktyèl yo nan peyi ki benefisye TPS yo. Nan ka Ayiti a, rekòmandasyon an mande yon revizyon total e konplè enpak Siklòn Irma ak Maria ki te pase nan mwa septanm 2017 la.

-Administrasyon an ta dwe satisfè demand gouvènman ayisyen an pou yon pwolongasyon TPS la pou Ayiti pou omwens yon peryòd 18 mwa epi aksepte envitasyon gouvènman ayisyen an pou otorite ameriken konsène yo voye evalye kondisyon yo ann Ayiti anvan delè yo genyen pou yo pran yon desizyon sou TPS la rive nan bout li nan dat 23 novanm 2017 la.

- Kongrè ameriken an ta dwe pase alaksyon rapidman pou l pote yon solisyon pèmanan ki pwoteje Ayisyen yo ak lòt imgran ki benefisye TPS e ki Ozetazini depi plizyè lane, paske peyi yo pa gen sekirite depi plizyè lane.

Jil Marie Bussey, direktè CLINIK Militan epi ko-otè atik la, ekri pou l di: Administrasyon an dwe respekte lalwa. Sa vle di li dwe pran tout desizyon sou TPS la nan yon delè apwopriye e desizyon sa yo dwe baze sou kondisyon aktyèl yo nan peyi konsène yo. Ayiti sibi move konsekans yon seri dezas natirèl, a kòmanse pa tranblemanntè ane 2010 la ki te gen yon puisnas 7.0. E nan rapò sa a, nou dekri kijan evennman anviwonnmantal katastwofik vin relanti efò pou remete peyi a sou 2 pye l.”

Jil Marie Bussey ajoute: “Pou le moman nap swiv nouvèl ki pale de maladi difteri ki natirèlman kapab touye moun. Si yo mete fen nan TPS la pou Ayiti, sa kapab bloke pwogrè ki deja fèt yo epi destabilize rejyon an. Yon desizyon konsa pa tap sèvi enterè nasyonal Lèzetazini. Solisyon legal la, e pi bon solisyon an, se kontinye pwolonje TPS la pou Ayiti. An plis de sa –e se yon bagay ki enpòtan tou- Ayisyen ki benefisye TPS yo se moun kap viv Ozetazini depi plizyè lane e ki pouse rasin nan peyi isit.”

Madam Bussey fini pa di rapò a lanse apèl tou bay Kongrè ameriken a pou mande l chache jwenn yon solisyon pèmanan ki pwoteje Ayisyen ki posede TPS yo ak manm fanmi yo.


XS
SM
MD
LG