Accessibility links

Breaking News

Konsèy sou Kowonaviris: Kijan pou Paran yo Pwoteje Pitit yo kont KOVID-19?


Timoun lari nan peyi Senegal (kote yo rele yo "Talibe", ki te mete yo nan liyn pou yo resevwa manje ak bwason nan yon Vilaj Pilòt nan Dakar, kapital la, nan dat 10 avril 2020.
Timoun lari nan peyi Senegal (kote yo rele yo "Talibe", ki te mete yo nan liyn pou yo resevwa manje ak bwason nan yon Vilaj Pilòt nan Dakar, kapital la, nan dat 10 avril 2020.

Konsèy CDC (Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi) sou fason pou piblik la konpòte l pou l pwoteje tèt li pandan peryòd kowonaviris la.

Sa ki pi enpòtan pou yon moun fè pou l anpeche pwopagasyon KOVID-19 (oubyen maladi kowonaviris la bay la), se pou l pratike sa ki rele “distansyasyon sosyal” la - kek moun di “distans sosyal”- swa 6 pye oubyen 2 mèt distans. Pandan lekòl fèmen toujou, yon timoun pa fèt pou l patisipe nan jwèt ki reyini lòt timoun ki pa p viv nan menm kay avèk li.

Si gen timoun k ap jwe nan yon espas an plennè toupre lakay yo, li enpòtan anpil-anpil pou yo obsève distans 6 pye a pa rapò ak ti kanmarad k ap jwe avèk yo si yo pa abite menm kote. Timoun ki deja genyen yon maladi doktè konsidere kòm yon ka sevè (tankou opresyon, dyabèt, tansyon, yon tous ki ka vle pase), se timoun yo ki plis ekspoze pou yo trape yon vèsyon grav maladi kowonaviris la.

CDC rekòmande manman ak papa timoun yo pou yo fè yo pratike sa ki rele “yon konpòtman kotidyen ki garanti prevansyon”, sètadi yon atitid ou suiv chak jou pou anpeche maladi a antre sou ou. Konpòtman sa a gen ladan l, antwòt, abitid pou ou lave men ou byen lave ak savon ak dlo, epi pratik distans sosyal la. Pa bliye: si yon gwoup timoun rasanble pou yo jwe pandan lekòl fèmen, sa sèlman sifi pou mete tout gwoup la an danje.

XS
SM
MD
LG