Accessibility links

Breaking News

Nevirapine: Yon Medikaman Pou Pwotege Timoun Ki Fèk Fèt Kont Viris VIH La


Savan yo di yo jwen yon fason pou pwolonje lavi ak yon medikaman yo uiilize pou trete viris VIH la. Travay sa a ka bay manman ki enfekte ak viris Sida nan peyi an vwa devlopman yo yon nouvo fason pou anpeche pwopagasyon viris la nan ti bebe ki fèk fèt yo. “Medikaman sa a rele Nevirapine. Si yo bay ti bebe a medikaman sa a 72 zèd tan aprè akouchman li, sa ka pwoteje ti bebe a kont VIH.

Savan nan Inivesite Duke, nan Kawolinn di Nò, devlope yon ti sak ki fèt avèk papye aluminium ak plastik. Yo di tès yo fè ak ti sache sa a ka konseve medikman sa a jiska 4 mwa. Men yo atann aske rezilta final yo nan mwa Oktòb pral montre li ka kenbe likid la stab pandan12 mwa. Donk fason sa a, fi ki enfekte ak viris ki bay maladi sida a gen ase tan pou yo jwen ti sak medikaman sa a nan men travayè lasante yo nan kòmansman gwosès yo.

Konpayi medikaman Baehringer Ingelheim ki mete opwen nevirapin fè konnen lè yo bay manman ak pitit yon dòz medikaman sa a, sa ka anpeche viris VIH nan plis ke 50 pou san ka yo. Boehringer Ingelheim ap travay depi plizyè lane pou òganizasyon Path (ki pa la pou fè pwofi) e ki ofri menm ti sak medikman sa a. Nevirapin nan gen "kontgout" ladann ki vini ak ti sak la.

Yo te jwenn lide sa a nan men travayè la santé yo nan Kenya. Enfimye-gad malad yo laba a mete medikaman nan yon kontgout, epi yo vlope tib la avèk adezif e ak papye aliminyòm, plis avèk plastik. Path fabrike ti sak an papye aliminyòm ki kapab kenbe medikaman stab pandan plis ke 2 mwa.

Adriane Burman ap travay nan biwo Path nan Seattle, Eta Washington. Li di: "ti sak sa a se yon zouti enpòtan pou anpeche pwopagasyon VIH sòt nan manman pou pase nan pitit. Li siyale yon rapò Nasyonzini ki fè konnen nan ane 2008 apeprè 430 mil ti bebe te pran nesans avèk VIH. 9 sou 10 te pran nesans sou kontinan afriken an. Dr. Rools Sterling ki se yon espsyalis nan domèn Sida di tretman Nevirapin nan redwi a 20% risk pou yon ti bebe pran viris Sida a nan manman ni pandan akouchman.

XS
SM
MD
LG