Accessibility links

Breaking News

NAACP Depoze yon Plent nan Tribinal Kont DHS Dèske li Elimine TPS pou Ayisyen yo


Manifestan ki kanpe devan Lamezon Blanch kap pwoteste anvafè yon pwolonjman TPS, estati pwoteksyon tanporè pou ayisyen, onndiryen ak salvadoryen yo.

NAACP, prensipal òganizasyon kominotè nan peyi Etazini, depoze yon plent ki amande yon pwosè ki deja ap dewoule nan tribinal kont Depatman Sekirite Enteryè Etazini poutèt desizyon l ki te mete fen nan Estati Pwoteksyon Tanporè ki gen ti non ann angle TPS pou imigran ayisyen. Fanm Ayisyen pou Refijye Ayisyen (HWHR) ak Asosyasyon Avoka Ayisyen (HLA) antre kò yo nan pwosè a. Reprezantan gwoup yo ki depoze plent la se Fon NAACP pou Defans Legal ak Edikasyon, Inc.

Plent la eksplike ke Depatman Sekirite Enteryè ki gen ti non DHS, Ansyen Sekretè DHS Elaine C. Duke, ak aktyèl Sekretè DHS Kirstjen Nielson, te pran aksyon gouvènmantal ki baze sou move kalkil e sou diskriminasyon, kote yo pa bay imigran ayisyen yo dwa pou yo jwenn pwoteksyon lalwa ak pwoteksyon egal ke 5èm Amandman konstitisyon an ba yo. Pwosè a konnen DHS te aji nan entansyon pou l diskriminasyon kont ayisyen kap viv ozetazini akoz ras yo ak nasyon kote yo moun nan.

"Administrasyon ki la nan peyi a fyè pou l chante kantamwa (quant à moi) piblikman ke li pa vle moun koulè kap antre kòm imigran, pou repete Derrick Johnson, Prezidan e PDG nan NAACP. Msye Johnson kontinye pou-l di: "Desizyon Depatman Sekirite Enteryè pou mete fen nan estati TPS pou imigran ayisyen yo se klèman yon demonstrasyon atitid sa a e yon ekzanp ki moutre konsekans prejije ki antre nan politik sa a."

NAACP konnen li byen akeyi konesans ak solidarite Fanm Ayisyen pou Pwoteksyon Refijye Ayisyen, ak Asosyasyon Avoka Ayisyen yo, "pandan n ap pèsiste nan pwoteksyon manm nou ki Ayisyen e pandan n-ap rapouswiv jistis pou kominote imigran yo."

Direktè Fon pou Defans Legal NAACP, Samuel Spital, deklare: "Konstitisyon nou an pale byen klè pou entèdi kèlkeswa gouvènman-an ki ta enfekte ak jan de diskriminasyon rasyal sa a. Chak grenn moun egal devan lalwa, e tribinal-la dwe kondane Administrasyon sa-a pou pratik li ki gen entansyon diskriminasyon."

Asosyasyon Avoka ayisyen an konnen li deside, "Antre nan pwosè enpòtan sa a paske desizyon pou mete fen nan TPS la pa baze sou okenn verite, pandan kondisyon-yo ann Ayiti ki te deziye peyi sa a pou TPS an 2010 la toujou la," se pawòl Mèt Pedro Gassant, Prezidan Asosyasyon Avoka ayisyen yo. Li ajoute: "Rekonstriksyon Ayiti a mize nan wout akoz devastasyon ki te fèt nan Siklòn Matthew, Irma ak Maria, ansanm ak kontaminasyon ki fèt nan epidemi kolera-a, ki ke, dapre Mèt Gassant, desizyon pou fèmen TPS la ilegal."

"Fanm Ayisyen pou Refijye Ayisyen (HWHR) sipòte plizyè santèn fanmi ki chache refij nan peyi Etazini," pou repete Ninaj Raoul ki nan òganizasyon an. Li konnen desizyon Depatman Sekirite Enteryè a se yon gwo kou brital pou moun ki jwenn sekirite ozetazini apre yo fin kouri pou dezas natirèl ak dezas ke lòm kreye ann Ayiti."

XS
SM
MD
LG