Accessibility links

Breaking News

Konsèy sou KOVID-19: Sa pou Yon Paran Fè si Pitit Li Dwe Ale Lopital


Papa ak manman pitit yo:

Sizoka doktè ou, enfimyè yo oubyen yon lòt espesyalis lasante ta di w pitit ou oblije ale lopital paske yo sispèk li genyen maladi KOVID-19, men sa pou w fè:

* Mande espesyalis lasante a mete lopital la okouran ke w ap vini ak timoun nan epi ba li otorizasyon pou l pataje ak manm pèsonèl lopital la ki reponn nan tout enfòmasyon sou fason ou menm ak doktè ou te deja kòmanse pran swen timoun nan.

* Chache konnen imedyatman ki politik vizit ki an vigè nan lopial la; paske, nan ka yon moun ki gen maladi KOVID-19 la, kèk lopital pa kite yon granmoun rete ak yon timoun, e menm genyen lopital ki pa aksepte vizit. Alòs, mande enfimyè ou oubyen doktè ki abitye pran swen timoun nan ba ou yon deklarasyonkote li eksplike bezwen pitit la ki fè li oblije genyen yon granmoun prezan bò kote l.

* Epi se pou w genyen avèk ou, pandan prezans ou nan lopital la, yon kaye nòt, donk papye ak plim pou w ekri kesyon ou genyen pou pwofesyonèl lasante k ap pran swen timoun nan.

XS
SM
MD
LG