Accessibility links

Breaking News

Konsèy-KOVID 19: Kijan Paran Yo Ka Ede Pitit yo Travèse Peryòd Kowonaviris la


Kowonaviris la pa anpeche tiimoun yo jwe si yo pran prekosyon ki nesesè yo, ankou mete kachne epi respekte distans 6 pa antre yo.
Kowonaviris la pa anpeche tiimoun yo jwe si yo pran prekosyon ki nesesè yo, ankou mete kachne epi respekte distans 6 pa antre yo.

Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) fè kèk rekòmandasyon pou l ede manman ak papa pitit yo tanmen bon jan konvèsasyon avèk timoun yo sou maladi kowonaviris la ak diferan mwayen timoun yo kapab evite trape viris la oubyen pwopaje li nan kominote kote y ap viv la.

Paran timoun yo (oubyen nenpòt ki gran moun kap sipèvize yo) dwe rete kal lè y ap pale ak yon jenn de kowonaviris la. Yo dwe rasire timoun nan, fè li konprann yo dispoze non sèlman pou yo pale avèk li, men tou pou yo tande sa l gen pou di; yo dwe evite yon langaj ki ka lage responsablite eklatman maladi a sou do yon gwoup moun oubyen yon ras moun.

Se pou granmoun nan atache anpil atansyon ak sa timoun nan di li tande nan radyo, li wè nan televizyon oubyen li jwenn sou entènèt la. Anfen, paran an oubyen gran moun nan dwe mande timoun nan redui plis posib valè enfòmasyon l ap resevwa sou maladi a paske twòp enfòmasyon sou yon sèl e menm sijè kapab pwovoke anksyete ak kèsote lakay yon timoun; e se sa menm pou nou evite.

XS
SM
MD
LG