Accessibility links

Breaking News

Èske yon Moun Ka Genyen Maladi Kowonaviris Bay la 2 Fwa?


Laboratwa k ap fè rechèch pou dekouvri yon vaksen kont kowonaviris. (Foto achiv).

Èske l posib pou yon moun trape maladi kowonaviris la aprè li te genyen l yon premye fwa? Ebyen, espesyalis yo poko konnen repons kesyon sa a yon fason sèten; men yo panse li pa posib pou sa rive.

Dapfe sa espesyalis lasante yo kwè, yon moun ki deja soufri maladi KOVID-19 la, devlope yon sèten iminite (pwoteksyon) kont posiblite pou li ta trape enfeksyon an yon 2èm fwa. Men, yo pa konnen egzatteman jiska ki degre moun sa a pwoteje oubyen konbyen tan iminite sa a pral dire.

Gen nouvèl ki pale de yon seri de moun ki teste pozitif pou viris la kèk semèn sèlman aprè doktè te di yo refè anba maladi a, sa ki fè kèk ekspè panse se enfekte moun sa yo enfekte yon 2èm fwa. Yon lòt kote, gen espesyalis lasante ki panse malad sa yo potko geri vrèman e sa nouvo tès la montre, sè ke moun nan kontinye manifeste siyn ki asosye avèk premye sentòm li te genyen yo. Epi gen yon lòt posiblite: sè ke gen chans tou pou premye fwa moun nan te teste pozitif pou kowonavirisl a, sete yon fo rezilta, sete sa espesyalis yo rele “yon fo pozitif”.

Kèk savan fè konnen pa genyen jiskaprezan okenn ka dokimante ki montre yon malad kapab gaye viris la bay lot moun apre li te teste pozitif 2 fwa. Dapre savan sa yo, avèk yon viris tankou sa ki bay KOVID-19 la, etid yo montre yon moun kapab tonbe malad ankò ant 3 mwa e 1 an aprè premye enfeksyon an. Men li twò bonè toujou pou lasyans medikal konnen se li posib pou sa rive tou avèk viris ki bay kowonaviris la.

XS
SM
MD
LG