Accessibility links

Breaking News

Konsèy Kowonaviris: Kijan Paran yo Ka Ede Pitit yo Lite kont Pwopagasyon Maladi KOVID-19 la


Timoun ki t ap jwe apre yo te fin resevwa kachne ak dezenfektan pou yo lave men yo nan yon shopping center nan vil Bannkok, peyi Taylann, nan kad yon kanpay pou konbat pwopagasyon KOVID-19 la. (Foto: Mladen ANTONOV / AFP).
Timoun ki t ap jwe apre yo te fin resevwa kachne ak dezenfektan pou yo lave men yo nan yon shopping center nan vil Bannkok, peyi Taylann, nan kad yon kanpay pou konbat pwopagasyon KOVID-19 la. (Foto: Mladen ANTONOV / AFP).

Nan kad konsèy Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) ap bay sou fason pou piblik la konpòte l pandan peryòd kowonaviris la, n ap retounen sou mwayen pou papa ak manman pitit yo ede timoun yo travèse peryòd la avèk mwens rezon posib pou kèsote.

Paran, sonje pou n bay timoun yo enfòmasyon ki di laverite e ki apwopriye pou laj yo ak nivo devlopman mantal yo. Fè timoun yo konnen gen kèk nouvèl sou maladi KOVID-19 la k ap sikile sou entènèt la ak medya sosyal yo ki byen kapab baze sou rimè ak enfòmasyon ki pa korèk. Li fasil pou yon timoun mal entèprete sa li tande; e, si li pa byen konprann yon bagay, sa kapab ba li kèsote.

Yon lòt kote, pou sa ki konsènen pwoteksyon kont kowonaviris la, yon paran gen devwa pou l montre pitit li yo mete an pratik sa ki rele “aksyon bon lijyèn chak jou yo” pou yo patisipe nan rediksyon pwopagasyon maladi a nan kominote kote y ap viv la. “Aksyon bon lijyèn chak jou yo” gen ladan yo nesesite pou timoun yo lave men yo souvan epi rete lwen moun k ap touse, k ap etènye oubyen ki malad. Raple yo tou si y ap touse oubyen etènye, se pou yo itilize yon klinèks oubyen koudbra yo, epi jete klinèks la nan poubèl.

XS
SM
MD
LG