Accessibility links

Breaking News

Konsèy sou KOVID-19: Kijan Paran yo Ka Ede yon Timoun Ki Gen Bezwen Espesyal?


Yon tigason, Bruce McCall, 5 kan, k ap jwe nan yon pwogram dete pou timoun nan Legendary Blackbelt Academy, nan vil Richardson, Eta Tegzas, 19 me 2020. (Foto: AP/LM Otero).
Yon tigason, Bruce McCall, 5 kan, k ap jwe nan yon pwogram dete pou timoun nan Legendary Blackbelt Academy, nan vil Richardson, Eta Tegzas, 19 me 2020. (Foto: AP/LM Otero).

Travay yon paran genyen pou l fè nan kad efò pou ede yon timoun konprann rekòmandasyon konsènan maladi KOVID-19 la, -tankou fason pou li absève yon distans 6 pye pa rapò ak lòt moun ki alantou l e ki pa p viv nan menm kay avèk li, epi mete kachne- se yon travay ki kapab pa fasil pafwa, sitou si timoun nan gen pwoblèm devlopman entèlektyèl ou mantal, oubyen nenpòt ki pwoblèm sante ki klase li nan kategori “ moun ki bezwen yon asistans spesyal pou sante li”. Nan yon ka konsa, daprè Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), papa a ak manman an kapab fè, antwòt--sa n pral ekri la a.

1.- Yon papa oubyen yon manman ta sipoze kite timoun sa a rete lakay la, paske sa kapab diminye “stress” oubyen jennman ou moun santi lè l ap obsève distansyasyon sosyal la oubyen lè l mete yon kachne. Si ou abitye sòti pou w al fè maket, pou w al shopping oubyen pou yon lòt rezon, kite sa pou lòt moun k ap viv nan kay la, oubyen pou yon zanmi, yon vwazen ki ka ede w.

2.- Sa sikològ yo rele “teknik konsènan konpòtman” kapab sèvi tou pou jere defi ki asosye ak tout chanjman nan konpòtman yon moun, tankou pwoblèm ki poze lè w vle devlope chanjman nan konpòtman yon ti moun, nan fason li abitye aji jeneralman. Pami teknik sa yo genyen rakonte l istwa, sou sosyete a, sou kominote a epi, antwòt, fè l wè video kote vedèt teyat la oubyen vedèt sinema a jwe yon wòl ki ka sèvi l kòm modèl.

3.- Eseye remonte moral timoun nan avèk ti rekonpans, tankou kado li pi renmen yo (ki pa kado moun manje); fè l mennen aktivite ki ka ede l chanje woutin li yo, chanje okipasyon l ak peokipasyon l de tanzantan, an menm tan ke l ap kontinye obsève rekòmandasyon yo.

XS
SM
MD
LG